Chevron Left
Modern Hebrew Poetry שירה עברית מודרנית (으)로 돌아가기

히브리대학교의 Modern Hebrew Poetry שירה עברית מודרנית 학습자 리뷰 및 피드백

4.8
별점
109개의 평가

강좌 소개

הקורס מציע מיפוי של השירה העברית החדשה למן תנועת ההשכלה דרך תקופת "התחייה" והמודרניזם שבא בעקבותיה, ועד לימינו. הקורס מציג באופן חי ונושם את המפנים הפואטיים ואת ההתפתחויות הסגנוניות והתמטיות בתחום השירה העברית, מראשיתה, באמצעות קריאות קרובות של טקסטים מן התקופות השונות, ומעמיד מאגר גדול ושופע של ידע תיאורטי, ספרותי והיסטורי, לצד פרשנויות עמוקות, מאתגרות ומפתיעות....

최상위 리뷰

AK

2019년 1월 20일

המרצה מוביל את השיעור בצורה מעניינת ומובנת. הקורס נתן לי איזה ערך מוסף נוסף לידע הכללי שלי

RM

2022년 3월 6일

קורס מרתק. פרופסור הירשפלד מרצה למופת והשירים שבחר להציג יפים ומעניינים.

필터링 기준:

Modern Hebrew Poetry שירה עברית מודרנית 의 19개 리뷰 중 1~19

교육 기관: Moshe S

2017년 5월 6일

교육 기관: MaryAnn B

2016년 4월 8일

교육 기관: Alex R

2016년 7월 12일

교육 기관: Alona K

2019년 1월 21일

교육 기관: Gerardo L

2016년 5월 22일

교육 기관: Iliyan Y

2018년 9월 10일

교육 기관: Joy S

2016년 4월 4일

교육 기관: Renato H C

2020년 12월 31일

교육 기관: Daniel R

2021년 2월 20일

교육 기관: Avi D

2021년 8월 2일

교육 기관: ayelet G

2020년 12월 16일

교육 기관: Roei M

2022년 3월 7일

교육 기관: inbar p

2018년 7월 1일

교육 기관: Andrea T

2021년 1월 13일

교육 기관: Mona A A

2020년 9월 12일

교육 기관: dana f ד פ

2020년 8월 4일

교육 기관: ‪Lea K

2020년 7월 29일

교육 기관: Wala A

2022년 1월 24일